Zawiesia linowe - zmiana udźwigu zależnie od użycia

Zawiesia linowe - zmiana udźwigu zależnie od użycia

Używanie zawiesi linowych, używanych do różnego rodzaju działań transportowych, powiązane jest z koniecznością trzymania się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Najistotniejszym jest, aby obsługa zawiesi odbywała się w sposób kontrolowany, a zajmujące się tym osoby zostały uprzednio odpowiednio przeszkolone ze zwróceniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo ludzi, ładunków oraz maszyn. Korzystanie z zawiesi linowych wymaga także znajomości kilku uwarunkowań, które mogą znacząco wpływać na ich działanie oraz użytkowość. Należy pamiętać o tym, że zależnie od konstrukcji zawiesia linowego, cechuje się ono zmiennością parametrów. Zmienność ta wiąże się z różnorodnymi sposobami użycia zawiesia oraz rodzajem wykonywanych działań. Jednym ze zmieniających się cech w przypadku zawiesi linowych jest ich udźwig. Parametr ten, zazwyczaj wskazywany dla całego zawiesia oraz umieszczany na jego oznakowaniu, dotyczy całego zawiesia obciążonego w sposób równomierny i symetryczny.

Jest to najczęściej udźwig maksymalny. W przypadku obciążenia nierównomiernego bądź niesymetrycznego parametr ten zmienia się zgodnie ze współczynnikami charakterystycznymi dla całych grup zawiesi. Nośność zawiesia linowego zmienia się także w chwili użycia jedynie części jego cięgien. Zdarza się tak np. przy zastosowaniu zawiesia o czterech cięgnach do podnoszenia elementu wyposażonego w dwa punkty zaczepienia. Przy nierównym obciążeniu zawiesi o trzech cięgnach i o czterech cięgnach można bazować na nośności jedynie dwóch cięgien. W zależności od ilości wykorzystanych cięgien trzeba zmniejszyć nośność zawiesia linowego zgodnie z podanymi współczynnikami. Przy używaniu zawiesi linowych trzeba także uwzględnić sytuacje, w których jest ono nierówno obciążone. W przypadku obciążeń asymetrycznych jedno cięgno będzie zawsze obciążone najsilniej, a tym samym szczególnie narażone na zerwanie.

Najsilniejsze obciążenia pojawiają się zawsze w cięgnie o najmniejszym kącie odchylenia, a skrajne w tym, które jest usytuowane w pionie. Najstosowniejszym zastosowaniem zawiesia linowego jest takie jego obciążenie, które spełnia podstawowe warunki: masa elementu wynosi 80% podstawowego udźwigu roboczego, kąt odchylenia dla wszystkich cięgien nie przekracza niż 15 stopni, a w przypadku zawiesi linowych o trzech cięgnach i o czterech cięgnach kąty rzutów cięgien na płaszczyznę poziomą różnią się nie więcej niż o 15 stopni. Zmiana udźwigu pojawia się również w przypadku pracy zawiesi linowych w bardzo skrajnych temperaturach, szczególnie tych większych niż 100 stopni Celsjusza bądź poniżej minus 40 stopni.